Google+ Followers

יום שני, 29 ביולי 2013

חוק חדש שיזמה ח"כ אורלי לוי אביקסיס: "מסגרות חוץ ביתיות לקטינים נזקקים" - 2013 - מועתק מאתר הכנסת.מספר פנימי: 478640
הכנסת התשע-עשרה
יוזמת: חברת הכנסת,  אורלי לוי אבקסיס
                          פ/825/19                                


הצעת חוק מסגרות חוץ ביתיות לקטינים נזקקים, התשע"ג–2013

הגדרות
1.
(א)      בחוק זה –


"הוועדה" – כהגדרתה בחוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), התש"ס–2000[1];


"חוק הנוער" – חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך–1960[2];


"משפחת אומנה" – משפחה שאושרה בידי מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים (להלן – השר), הסמיכו לכך לשמש כמשפחת אומנה;


"סידור חוץ ביתי הולם" – מסגרת למגורי הקטין מחוץ לביתו, לרבות במשפחת אומנה, המתאימה ביותר לצורכי הקטין ולטיפול בו.


(ב)       לכל מונח אחר בחוק זה תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק הנוער.
אחריות המדינה לספק סידור חוץ ביתי הולם
לקטין נזקק
2.
(א)      המדינה אחראית לספק לקטין סידור חוץ ביתי הולם, בתוך זמן סביר, בהתקיים אחד מאלה:(1)       בית המשפט החליט להוציא את הקטין ממשמורת של האחראי עליו כאמור בסעיף 3(4) לחוק הנוער, ובהתאם להחלטתו;(2)       הוועדה החליטה, בהסכמת האחראי על הקטין, כי אין דרך אחרת להבטיח את הטיפול בקטין ואת ההשגחה עליו אלא בסידור חוץ ביתי הולם, ובהתאם להחלטתה; הוראת פסקה זו תחול לגבי קטין שהתקיימו בו נסיבות לפי סעיף 2 לחוק הנוער, אף אם עניינו לא הובא בפני בית משפט לפי סעיף 3 לאותו חוק.


(ב)       בלי לגרוע מאחריות המדינה לפי סעיף קטן (א), ומחובתה לספק לקטין סידור חוץ ביתי הולם שהוחלט עליו לגביו, המדינה רשאית לגבות תשלום בעד השתתפות בהחזר ההוצאות שנשאה בהן למתן סידור חוץ ביתי הולם לקטין, מאלה:(1)       ממי שחייב במזונותיו של הקטין לפי סעיף 3 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ט–1959[3], ובלבד שהשר קבע הוראות לעניין השתתפות כאמור, ולפי כללים ובשיעורים שקבע;(2)       מרשות מקומית שבתחום שיפוטה מתגורר הקטין, ובלבד ששיעור התשלום בעד ההשתתפות שייגבה ממנה לא יעלה על 25% מההוצאות כאמור, בניכוי הסכום שניתן לגבותו לפי פסקה (1); השר רשאי לקבוע הוראות לעניין קביעת מקום מגוריו של הקטין.
ביצוע
3.
השר ממונה על ביצוע חוק זה.

דברי הסבר
המקום הטבעי והנכון לכל קטין הוא בחיק משפחתו. חובתה של כל משפחה לספק לו תנאים שיבטיחו את שלומו והתפתחותו. יחד עם זאת, יש משפחות שאינן מסוגלות להבטיח לילדיהן את התנאים הדרושים. קטינים שחיים במשפחות כאלה חשופים לסכנות של הזנחה קשה ואף להתעללות פיזית, מינית ונפשית. ילדים אלה זקוקים לסידור חוץ ביתי ועניינו של חוק זה הוא לדאוג כי מרגע שנקבע על ידי הגורמים האמונים כי ילד זכאי למסגרת מעין זו, תחויב המדינה לדאוג לכך ולא ייווצר שמצב בו ילדים בסכנה נותרים בסביבה המסכנת אותם בשל מחסור בתקציב.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת רן כהן (פ/1107), ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס (פ/1545/18).


---------------------------------
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשע"ג – 13.3.13


[1] ס"ח התש"ס, עמ' 248.
[2] ס"ח התש"ך, עמ' 52.
[3] ס"ח התשי"ט, עמ' 72.****************

קישורים:

הסדנא לידע ציבורי - יוזמה מבורכת של אזרחים מעורבים חברתית, שלקחו על עצמם לחשוף לציבור את פעילות הכנסת. 

כנסת פתוחה - הוא אחד הפרויקטים של הסדנא לידע ציבורי, שבו ניתן לעקוב, בין היתר, אחר חוקים חדשים.

חוק מסגרת חוץ ביתיות לילדים נזקקים - הוא חוק חדש, מבית היוצר של ח"כ אורלי לוי אביקסיס... פורסם בפרויקט כנסת פתוחה.


*****
אני מאמינה שכל הכוחות הקיימים בעולם בטלים ומבוטלים מול כוחו של בורא עולם!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה